Міндеттерді серіктестер арасында бөлісу

Міндеттерді серіктестер арасында бөлісу
Распределение обязанностей между партнерами

Біз сіздерден машиналар мен жабдықты көп мөлшерде сатып аламыз, олар біліктілікпен құрастыруды және техникалық қызмет көрсетілуін талап етеді.

Мы закупаем у вас большое количество машин и оборудования, которое требует квалифицированного монтажа и технического обслуживания.

Бұл үшін біз бірнеше тұрақты және көшпелі шеберханаларды, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету базасын жабдықтаймыз.

Для этого мы оборудуем несколько постоянных и передвижных мастерских, а также базу технического обслуживания.

Өз тарапымыздан біз сіздерден, сатушы ретінде, мынадай міндеттемелерді мойынға алуларыңызды сұраймыз, олар:

Со своей стороны мы просим вас, как продавца, взять на себя следующие обязательства:

- пайдалануға дайындап, іске қосу

- подготовку и ввод в эксплуатацию

- профилактикалық жөндеу жүргізу

- проведение профилактического ремонта

- ағымдағы және күрделі жөндеуді жүргізу

- проведение текущего и капитального ремонта

- қосалқы бөлшектермен жабдықтау

- снабжение запасными частями

- пайдалануға қосу кезінде және одан кейінгі уақытта техникалық ақыл-кеңестер беру

- технические консультации во время ввода в эксплуатацию и в последующее время

- пайда болған ақауларды жою және ақаулы бөлшектерді ауыстыру.

- устранение возникших дефектов и замену дефектных деталей.

Сіздің айтқандарыңыздың көбісін біз әбден қолайлы деп санаймыз. Бірақ мұның бәрі әлі талқылап, нақтылай түсуді талап етеді.

Многое из сказанного вами мы считаем вполне приемлемым. Но все это требует еще обсуждения и уточнения.

Ал қазір барлық жұмыстарды жүргізу үшін жұмсалатын шығындардың бөлінуін талқылайық.

А сейчас обсудим распределение расходов для проведения всех работ.

Біз осындай бөлудің жобасын дайындадық. Біз, міне, нені ұсынамыз.

Мы подготовили проект такого распределения. Вот, что мы предлагаем.

Сатып алушы ...

Покупатель несет...

- шеберханалар мен техникалық қызмет көрсету базаларына арналған үй-жайларды жалдау немесе салу шығындарын

- расходы по аренде или строительству помещений для мастерских и баз технического обслуживания

- шеберханалар мен техникалық қызмет көрсету базаларын қажетті құралсаймандармен және жабдықпен жарақтандыру, қосалқы бөлшектермен қамсыздандыру және жабдықтау шығындарын

- расходы по оснащению мастерских и баз технического обслуживания необходимым инвентарем и оборудованием, по содержанию и снабжению запасными частями

- шеберханалардың қызмет көрсетуші қызметкерлеріне ақы төлеу және қосалқы бөлшектерді сақтау шығындарын

- расходы по оплате обслуживающего персонала мастерских и за хранение запчастей

- егер сатып алушы елінде оқытылса, техникалық қызмет көрсету ұйымдарының мамандарын оқыту шығындары көтереді.

- расходы по обучению специалистов организаций технического обслуживания, если обучение проводится в его стране.

Сатушы ...

Продавец несет расходы, связанные ...

- техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру жөнінде ақыл-кеңес беру үшін сатушы мамандарының сатып алушы еліне іссапармен жіберілуіне

- с командированием специалистов продавца в страну покупателя для консультаций по организации технического обслуживания

- сатып алушы мамандарының сатушы елінде оқуына және барыпкелуіне

- с обучением и переездами специалистов покупателя в стране продавца

- техникалық құжаттаманы сатып алушыға табыстауға байланысты шығындарды көтереді.

- с передачей технической документации покупателю.


Казахско-русский экономический словарь.

Нужно сделать НИР?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»